Make Vietnamese street food,fried cassava chips,crispy and sticky

“Banh cay” – Vietnamese fried cassava chips – a popular street food in Saigon

200g of cassava
1 tbs chopped green onion
1/2 tsp salt + 1/2 tsp cary powder
2 tsp sugar
1 tbs cornstarch
1/2 tsp minced garlic + 1 tsp minced hot chili

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *