Make Vietnamese crispy dumpling

Vietnamese crispy dumpling witth pok and shrimp inside is a great idea for your snacks menu.

*Mixture inside:
200g chopped pork
3tbs chopped jew’s ear mushroom
1tbs minced garlic
2tbs chopped green onion
1tbs chopped shrimp
2tbs chopped jicama
1tbs sugar
1/2tsp salt
1tsp black pepper
*Dough:
160g cake flour + 40g rice flour
1egg
80ml water

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *