Make honey candy with ginger+cinnamon for winter

Honey candy qith ginger cinnamon can calm cough, warm stomach, reduce dyspepsia indigestion

100ml water
80g rock sugar + 20g sugar
Cinnamon
2tbs honey
1tsp minced ginger
1tbs ginger juice

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *