Make butter cookies, no oven

You forget butter cookies ’cause don’t have an oven yet?
We can bake in pan! Yup, it’s true

200g all purpose flour
80g sugar
100 butter at room temperature
1 egg
1/2tsp vanilla extract
2tsp cocoa powder

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *